Huurvoorwaarden

Deze overeenkomst is bindend voor de huurder en diegene die hem vertegenwoordigen. De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Diegene het contract tekent is altijd verantwoordelijk voor de wagen en alles wat in deze overeenkomst staat vermeld. Het in gebruik nemen van de wagen impliceert de aanvaarding – zonder voorbehoud – van onze volledige huurvoorwaarden. Deze overeenkomst is tevens van toepassing in geval van het gratis ter beschikking stellen van een motorhome.

Rijbewijs en identiteitskaart :

De huurder moet een fotokopie voorleggen van rijbewijs en identiteitskaart of paspoort.

Leeftijd :

De minimum leeftijd voor het besturen van het voertuig bedraagt 23 jaar

Prijsbereking - reservatie :

De reservatie is pas definitief na ontvangst van 50% van de huursom. Het saldo dient betaald te zijn uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode. Bij gebreke hiervan heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op de teruggave van het betaalde voorschot aan de huurder. 

Waarborg :

De huurder is aan de verhuurder een waarborg verschuldigd. De waarborgsom bedraagt 1.500 euro cash te voldoen. De waarborg zal aan de huurder teruggegeven worden bij terugkomst. In geval van schade heeft de verhuurder het recht de waarborg in te houden ter verrekening van de schade . 

 

In vermindering van de waarborg kunnen komen :

Boetes, ontbrekende onderdelen, schade binnen en buiten (ook schroeigaten van sigaretten, lekke banden, krassen van takken, enz.), beschadigingen aangebracht door derden, diefstal van onderdelen, schade ten gevolge van inbraak, niet gereinigde wagen, enz. ...

 

De controle van terug ontvangst van het voertuig in goede staat gebeurt altijd onder voorbehoud van achteraf vastgestelde verborgen beschadigingen en/of gebreken.

De huurprijs :

 - de verzekering tegenover derden (B.A.)

- de omniumverzekering met een vrijstelling van 1.000 euro per schadegeval.

- de onderweg noodzakelijke reparaties aan motor en mechaniek, mits het voorleggen van een duidelijke en officiële factuur op naam van  ABS CVBA, Kapellendries 29 - 9230 Wetteren

 (BTW BE 0437.502.167) 

Let wel : gewone kasbonnen worden niet aanvaard! Onderhoud en herstelling dienen te worden uitgevoerd door een erkende merkgarage. Voor reparaties vanaf 125 euro is de huurder verplicht zich vooraf in verbinding te stellen met de verhuurder, zoniet behoudt deze zich het recht om een terugbetaling te weigeren.

 

De huurprijs omvat niet :

- de kosten van reparatie aan de motor en mechanische delen ten gevolge van een eigen verkeerd gebruik dan wel verwaarlozing       van de vereiste onderhoudsbeurten e.d.

- de kosten van beschadigingen als gevolg van onoordeelkunding gebruik, opzet, onoplettenheid, oneigenlijk gebruik (rijden op           niet-verharde wegen, door rivierbeddingen, zeewater, enz...)

- brandstof

- de verzekering van persoonlijke bezittingen van de huurder, tenzij een bijkomende verzekering werd afgesloten.

- de verzekering "inzittenden" tenzij een bijkomende verzekering werd afgesloten.

Annulatie en annulatieverzekering :

Annulatie geeft geen automatisch recht op ontbinding van dit contract, nog recht op terugbetaling van het voorschot.

Indien de reservatie langer dan 30 dagen voor het vertrek wordt geboekt, is de annulatieverzekering verplicht en gelden de voorwaarden zoals vermeld in de polis.

Huurperiode :

In principe vangt de huurperiode aan bij vertrek op vrijdagnamiddag en eindigt vrijdagochtend 10.00u. Bij vertrek op zaterdag vangt de huurperiode aan op zaterdagnamiddag en eindigt zaterdagochtend 10.00u.

Wanneer door technische defect de wagen niet op de overeengekomen dag kan vertrekken, doch pas de volgende dag, blijft de huurovereenkomst gelden. De huurder kan in dat geval geen aanspraak maken op enige vergoeding of schadeloosstelling.

In afwijking van wat onder huurperiode wordt vermeld, kunnen huurder en verhuurder een andere periode overeenkomen.

Dit uitsluitend na schriftelijke overeenkomst.

Gebruik van het voertuig :

- de huurder zal het voertuig slechts mogen gebruiken mits stipte naleving van alle wettelijke bepalingen.

- het is verboden het voertuig te gebruiken om te duwen of te slepen, het onder te verhuren, het te gebruiken voor bezoldigd           personen- of goederenvervoer, het aan te wenden voor koersen, snelheidsproeven of wedstrijden.

- het is verboden klevers op het voertuig aan te brengen.

- de huurder is verplicht dagelijks bandenspanning, koelvloeistof enz. te controleren.

- de huurder dient er zorg voor te dragen dat bij lekke band, de kapotte band wordt hersteld.

- honden en huisdieren in het algemeen zijn toegelaten in het voertuig mits melding aan de verhuurder.

- het gebruik van frituurolie of licht-ontvlambare stoffen in het voertuig is verboden.

- het gebruik van bagage- of fietsendrager is volledig voor risico van de huurder, de eventueel hieruit voortkomende schade             eveneens.

- het is verboden aanpassingen te doen of veranderingen aan te brengen aan het voertuig.

Verzekering :

op straffe van verval van de verzekeringswaarborgen dienen de landen die bezocht zullen worden opgegeven te worden.

Wordt het voertuig in eigendom opgeëist om reden van ontduiking van de invoerrechten, accijns, BTW of omwille van smokkel, het in bezit hebben van wapens, handel in of het bezit hebben van verdovende middelen of om welke reden dan ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden en is de huurder van rechtswege alleen en volledig verantwoordelijk voor het vergoeden aan de verhuurder van het verlies van het voertuig en van alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten. Voorbehoud dient ook gemaakt te worden voor streken of plaatsen met hoge risico's: zoals, politieke onlusten, betogingen, stakingen, oorlog, gebied gevaarlijk voor natuurrampen, enz...

 

Uitgesloten van verzekering zijn : 

- beschadigingen tijdens het vervoer van het voertuig, het aan boord nemen of lossen.

- beschadigingen ten gevolge van slecht onderhoud, overbelasting, onvoorzichtigheid, nalatigheid of als gevolg van het rijden over     niet berijdbare wegen.

- schade aangebracht door huurder, niet zijnde het gevolg van een aanrijding.

 

Landen waarvoor de "groene kaart" geen dekking verleent mogen expliciet NIET worden bezocht. 

Ongevallen - schade - overtredingen :

De huurder verplicht zich ertoe bij alle ongevallen ABS CVBA onmiddellijk te verwittigen en dit schriftelijk te bevestigen met volledige ongevalsaangifte.

 

De huurder en de bevoegde bestuurder zijn aansprakelijk voor processen en begane overtredingen; in geen geval kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld.

 

Ongeoorloofd behouden van de gehuurde wagen na het verstrijken van de huurperiode is zonder meer verboden en zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen, onverminderd schadevergoeding.

 

De gebruiker of huurder ontslaat ABS CVBA van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen, blijven lichamelijk letsels, enz... die uit om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat ook de oorzaak van het ongeval of de schade weze.

 

ABS CVBA is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden of vorst. Elke schadevergoeding door de verhuurder is uitgesloten. Integendeel kan schadevergoeding geëist worden van de huurder die gehouden is de nodige voorzorgen te nemen tegen de weersomstandigheden of tegen bevriezen van waterinstallaties, boiler, diesel, olie, enz...

Afhalen en terugbezorgen :

De huurder brengt steeds het gehuurde voertuig terug op de plaats van de afhaling, namelijk bij ABS CVBA, Kapellendries 29 te Wetteren, op de schriftelijk overeenkomst dag en tijdstip. Eerder terugbrengen van het voertuig geeft geen aanleiding tot terugbetaling van huur, ook niet gedeeltelijk. Wanneer de huurder nalaat het gehuurde voertuig op het voorziene tijdstip en plaats terug te brengen, wordt hem een vergoeding aangerekend à ratio van 40 euro/uur + BTW.

Deze vergoeding kan in mindering gebracht worden op de waarborgsom.

Het gehuurde voertuig moet grondig gereinigd en volledig teruggebracht worden, zo niet worden de reinigingskosten en/of installatiekosten volgens bijgevoegd tarief aangerekend (zie bijvoegsel).

Overmacht :

Indien de gehuurde wagen door overmacht (bijvoorbeeld ongeval) niet kan ter beschikking gesteld worden aan de huurder, zal voor elke verloren dag een overeenkomstig gedeelte van de huurprijs terugbetaald worden.

Maximaal kan niet meer dan de volledige huursom worden terugbetaald. De huurder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat de verhuurder nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor welke kosten dan ook.

Onder uitdrukkelijk voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en aanvullingen, die steeds deel uitmaken van deze huurovereenkomst.

In geval van betwisting is alleen de rechtbank bevoegd in het arrondissement waarin de hoofdzetel van ABS BVBA is gevestigd.

Reinigingskosten :

Installatiekosten :

Bijvoegsel aan de huurvoorwaarden : 

Overeenkomst :

Fietsendrager bevestigensriemen per stuk

220v buitenkabel

Verloopstekker

2 koppelstukken voor waterkraan per stuk

Waterdarm

Gevarendriehoek

Verbanddoos

Veiligheidsjasjes 2 stuks

1 set reserve lampen en zekeringen

Bus aquakem blue

1 busje vliegen verwijderaar

2 wielkeggen type magnum

4 tentharingen voor luifelpoten per stuk

Buitenzijde (incl. dak)

Binnen (vloeren, wanden, kasten,bedden, tafels,badkamer,cabine)

WC in badkamer

WC reservoir of cassette in cassettehuis

Koelkast

Afvalwaterreservoir

€65

 

€50

€25

€25

€12

€12

€2.50

€65

€15

€5

€15

€12

€12

€5

€14

€12.50

€4

€40

€1